Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld Shutterstock

Uniek lint van water, dijken en oevers dat natuur verbindt

Nederland kleurt blauwgroen

Dwars door heel Nederland lopen tal van dijken, rivieren, kanalen, grote en kleine watergangen. Ze vormen, als je ze in samenhang ziet, een Blauwgroen Netwerk, dat een belangrijke rol kan spelen bij de bevordering van biodiversiteit, zeggen Ton Ruigrok, beleids­medewerker van waterschap Rivierenland, en Bart Specken, coördinator Biodiversiteit bij Waternet.

‘We willen de puzzelstukjes met elkaar verbinden,’ zegt Ruigrok. ‘Planten en dieren leven niet op een plek; ze moeten zich kunnen verspreiden. Bevordering van de biodiversiteit helpt de gevolgen van klimaatverandering te dempen, plagen tegen te gaan en het is goed voor de voedselvoorziening. In 2019 hebben de waterschappen daarom afgesproken gezamenlijk de biodiversiteit te willen versterken. Het Blauwgroen Netwerk is een concept, dat nu wordt uitgevoerd.’ ‘Eigenlijk is het er deels al, zonder dat we dat beseffen,’ vult Specken aan. ‘Waterschappen werken bijvoorbeeld al aan bloemrijke dijken. Onder andere waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een biodiversiteitsherstelplan vastgesteld waarin staat dat natuurvriendelijk onderhoud de nieuwe standaard wordt.’ Hoewel niet alle waterschappen even hard lopen, staan ze allemaal achter het concept van het Blauwgroen Netwerk, constateert Ruigrok. ‘Ze zien allemaal het maatschappelijk belang ervan en de Unie van Waterschappen is ook partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Maar waterschappen vullen hun betrokkenheid bij het Blauwgroen Netwerk zelf in. Biodiversiteit raakt onder meer één van de kerntaken van de waterschappen: de waterkwaliteit.’ Specken: ‘We moeten de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water halen. Dat betekent dat niet alleen de chemische kwaliteit van het water goed zijn, maar ook de biologische.’

‘Laten we water, natuur en landbouw bijeenbrengen’

Samen Het Blauwgroen Netwerk kan een uniek net van linten vormen dat stukken natuur in heel Nederland met elkaar verbindt, benadrukken Ruigrok en Specken. ‘We zoeken de verbinding met provincies, boeren en andere eigenaren van natuur,’ zegt Ruigrok. ‘We willen landelijk samenwerken, maar ook regionaal. Bijvoorbeeld om ottergebieden met elkaar te verbinden.’ Specken pleit ervoor om aan te sluiten bij andere initiatieven. ‘Denk bijvoorbeeld aan het Aanvalsplan Landschapselementen, dat vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt uitgewerkt. Voor de uitvoering van al die plannen is geld nodig. Het is niet verstandig als iedereen daarvoor apart bij bijvoorbeeld het rijk aanklopt. Laten we dat gecoördineerd doen. Een vraagstuk is bijvoorbeeld het verdienmodel van boeren. Als het lukt om hen anders te financieren, waardoor ze natuurvriendelijker kunnen produceren, wordt de uitvoering van biodiversiteitsplannen makkelijker.’ Ruigrok: ‘Laten we water, landbouw en natuur bijeenbrengen. We moeten samen aan de gang, niet elkaar klemzetten.’

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel