Tekst Maurits van den Toorn Beeld REEM.

Bronaanpak van kunststof pellets

Korte metten met plastic soep

Waterschap Hollandse Delta trof eind 2019 ineens grote hoeveelheden kunststof korrels aan in één van zijn rioolwater­zuiverings­installaties. Die korrels, ook wel pellets genoemd, zijn een halffabricaat van de industrie waaruit allerlei kunststof producten worden gemaakt. Met voorlichting aan de vervuilers pakken Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat dit probleem aan. En met succes! ‘Gelukkig is het kwartje gevallen.’

De plastic korrels vormen een groot milieuprobleem. Ze vallen onder invloed van het zonlicht uiteen tot microplastics en die worden door dieren gezien als voedsel. Op de rioolwaterzuiveringsinstallaties is het lastig om de korrels uit het water te verwijderen. Jaarlijks gaat het alleen in Nederland naar schatting om miljoenen van deze korrels.  ‘Het probleem bestaat natuurlijk al langer, maar eind 2019 werden we er flink mee geconfronteerd,’ vertelt Diana Broers van waterschap Hollandse Delta. Broers is in het team indirecte lozingen verantwoordelijk voor handhaving. ‘De Milieudienst Rijnmond (DCMR) kreeg toen een verzoek van de Plastic Soup Foundation om op te treden. Dat heeft ertoe geleid dat dit probleem meer aandacht kreeg en dat zij met dit project zijn gestart.’

Diana Broers: ‘We zien dat bedrijven naar elkaar kijken en de aanpak van elkaar overnemen’

Gesprek met bedrijven De DCMR betrok behalve het waterschap ook het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat bij het project. Samen gaan handhavers langs bedrijven om hen bewust te maken van de problematiek. Broers: ‘Het beste is om het probleem bij de bron aan te pakken, bij de bedrijven die de korrels produceren en bij vervoerders en verladers; het gaat om de hele keten. We hebben daarom gezamenlijk bedrijven bezocht om uit te leggen wat het probleem is, bewustzijn te creëren en te inventariseren welke maatregelen zij kunnen nemen.’  Daarbij moet je denken aan het vaker vegen van het fabrieksterrein, aldus Broers. ‘Of doeken langs afrasteringen tegen het wegwaaien, roosters in afvoeren plaatsen en zorgvuldiger laden en lossen. Door die gesprekken is bij de bedrijven wat je noemt het kwartje gevallen. Ze komen met creatieve oplossingen en leren ook van elkaar.’

Inspireren omgevingsdiensten De samenwerking met diverse betrokken overheden, elk met hun eigen taken en expertise, is een van de succesfactoren van het project, legt dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta uit. ‘Als waterschap hebben we veel kennis en kunde in huis om het water schoon te maken en te houden. We zetten ons dagelijks in voor een prettige leefomgeving met voldoende schoon water. Maar we kunnen het niet alleen. Water stroomt. Het stopt niet bij de grenzen van een overheid of een gebied, het is een kringloop. Daarom is dit zo’n mooi project: we werken samen met allerlei partners om zo het probleem bij de bron aan te pakken en het beste resultaat te bereiken. Samen sta je sterker.’ Broers vult aan: ‘Er is door het Havenbedrijf vorig jaar september voor het Rijnmondgebied een rondetafelconferentie georganiseerd waarbij al deelnemende organisaties, waaronder de DCMR, RWS, het waterschap en de bedrijven die de korrels produceren aanwezig waren. Doelstelling van de ronde tafel was het vergroten van bewustwording van de problematiek, inventariseren van betrokken partijen en het komen tot meer samenwerking om tot oplossingen te komen.’ Broers hoopt met dit interview te bewerkstelligen dat andere omgevingsdiensten dit probleem samen met de waterschappen oppakken in de andere delen van Nederland. Waterschappen die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met Diana Broers, tel. 0900-2005005.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel