Tekst Marc Notebomer

Beeld Beeldarchief Rijkswaterstaat

Nieuw Waterveiligheidsportaal

Welzijn van waterkeringen
samenhangend in beeld

Droge voeten zijn in Nederland geen vanzelfsprekendheid. Sterker nog, momenteel werken de waterschappen en Rijks­waterstaat aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit met het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De komende jaren gaat op veel plekken de schop in de grond om ervoor te zorgen dat we veilig en droog achter de dijken kunnen blijven wonen. Via het vernieuwde Waterveiligheidsportaal kan iedereen zien hoe het gesteld is met waterkeringen in Nederland.

De kracht van het Waterveiligheidsportaal is dat alle belangrijke gegevens in samenhang beschikbaar zijn. ‘Eenduidig, transparant en herleidbaar,’ zegt informatieanalist Joost van der Hammen. ‘Het beheer van onze keringen hebben we over het algemeen al goed voor elkaar. Nu maken we ook een slag met de gegevens over die keringen.’

‘Binnen 6 jaar moet door keringsbeheerders worden bekeken of alle trajecten aan de normen voldoen,’ vult teamleider van het projectteam Waterveiligheidsportaal Jeroen Overbeek aan. ‘Die beoordelingsgegevens moeten via het Waterveiligheidsportaal aangeboden worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die bepaalt of de beoordeling conform de voorschriften is gedaan.’ Inmiddels, zo laat het Waterveiligheidsportaal zien, is 699 kilometer beoordeeld. ‘Dat is 20 procent.’

‘Keringen die niet aan de norm voldoen, kunnen als versterkingsproject worden opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Om in het HWBP te worden opgenomen, moeten deze projecten worden aangemeld via het Waterveiligheidsportaal,’ zegt Overbeek. ‘Met deze informatie maakt het HWBP jaarlijks een nieuw programma.’


‘De informatie is
eenduidig, transparant
en herleidbaar’

Publieksfunctie

Sinds november is een nieuwe versie van het Waterveiligheidsportaal in de lucht. Overbeek: ‘Met daarin veel nieuwe kaartbeelden en grafieken met actuele beoordelingsresultaten en versterkingsprojecten van de primaire keringen. Ook worden de gegevens als open data ontsloten.’ ‘Daarmee wordt de publieksfunctie van het Waterveiligheidsportaal groter,’ zegt projectleider Waterveiligheidsportaal Johan Strijker. ‘Mensen kunnen beoordelingsgegevens op detailniveau tot zich nemen. Gedurende het proces krijgen ze zo een genuanceerd beeld van hoe het ervoor staat.’

Sommige partners vinden die nieuwe transparantie lastig. Strijker: ‘Vaak wordt die op hoog niveau met de mond beleden maar als het puntje bij paaltje komt, schrikt men toch terug om openbaarheid van zaken te geven. Dat komt voort uit een latente angst voor een verkeerde uitleg van de gegevens door de gebruiker. Om de informatie in het Waterveiligheidsportaal te interpreteren heb je immers achtergrondkennis nodig.’

Het geeft volgens Overbeek, Strijker en Van der Hammen ook aan dat het bij het Waterveiligheidsportaal om mensenwerk gaat. Strijker: ‘Het is weliswaar een technisch project, maar de echte crux zit in de samenwerking.’

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel