Tekst Maurits van den Toorn Beeld Hoogheemraadschap van Delfland

Waterkwaliteit

WaterQi geeft lucht aan water

Een speciale zuurstofpomp die ultrakleine zuurstofbelletjes produceert en daarmee de waterkwaliteit verbetert: ziedaar de WaterQi. Het hoogheem­raadschap Delfland doet er in Hoek van Holland een proef mee die nog anderhalf jaar duurt, maar de eerste resultaten zijn al veel­belovend.

Hoogheemraad Marcel Belt, bij Delfland onder meer verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, schetst de context: ‘Wij werken aan schoon, gezond en levend water. Daarvoor beschermen we de waterkwaliteit tegen schadelijke stoffen en stimuleren we de ecologie. Daarbij hebben we onder meer te maken met gewasbeschermingsmiddelen, mest­stoffen en andere voedingsstoffen door bijvoorbeeld bladval en riooloverstorten en met verzilting.’ Delfland is het meest verstedelijkte waterschap van Nederland, met 1,2 miljoen mensen en 35.000 bedrijven, waaronder zo’n 1500 glastuinbouw­ondernemingen. De druk op de water­kwaliteit is dus groot. Sommige locaties zijn echt knelpunten en het is niet altijd makkelijk daar iets aan te doen. Belt: ‘Zo is er een situatie bij volkstuinencomplex De Noort Bonnen in Hoek van Holland waar de natuur en de mensen last hebben. Het water stonk en er leefde bijna niks in. Samen met de gemeente Rotterdam hadden wij er al van alles aan gedaan. We hebben gekeken naar het groenbeheer en gezorgd dat er minder blad in het water kwam, Delfland heeft extra gebaggerd en de gemeente heeft ervoor gezorgd dat er minder overstorten uit het riool zijn. Dat hielp allemaal onvoldoende, er was dus nog iets extra’s nodig en daarvoor kwam de WaterQi in beeld.’

Bij volkstuinencomplex De Noort Bonnen in Hoek van Holland hadden natuur en inwoners last van water dat stonk en waarin bijna niks leefde

‘Er is weer bodemzicht’

Tevreden De WaterQi produceert met een laag energieverbruik heel kleine - nano tot micro - luchtbelletjes die veel kleiner zijn dan wat er uit gewone zuurstofpompen komt. De belletjes hebben een groot contactoppervlak en een gering stijg­vermogen; daardoor blijven ze lang in het water zweven en worden ze door verhang, bemaling of wind langzaam verspreid. De zuurstof lost daarbij op in het water en wordt gebruikt in allerlei biologische en chemische processen, zoals het verwijderen van milieu­verstorende stoffen. De WaterQi was op kleine schaal al getest, voor Hoek van Holland is een grotere versie gemaakt die in het voorjaar van 2021 is geplaatst. Belt: ‘We zijn nu een halfjaar onderweg en we zijn ontzettend tevreden met de resultaten. Het water ziet er letterlijk veel beter uit, er is weer bodemzicht. Waterplanten en vissen komen terug, de overstorten uit het riool - bij hoosbuien zijn die niet te vermijden - hebben minder lang negatieve effecten en de reacties uit de omgeving zijn positief: mensen zien weer vissen zwemmen en planten groeien en het water stinkt niet meer. Die positieve ervaringen worden bevestigd in de watermonsters die we nemen. We hopen dat dat zo blijft, de proef duurt 2 jaar.’

75.000 euro Het is wat Belt betreft wel een installatie voor bijzondere situaties. ‘Het is voor ons geen oplossing die je overal kunt of wilt toepassen. Wij werken in principe altijd aan het wegnemen van de oorzaak van slechte waterkwaliteit, zodat er een natuurlijk nieuw evenwicht ontstaat. Maar dat is niet overal mogelijk.’ De kosten van de WaterQi variëren. Die in Hoek van Holland kost 75.000 euro. Belt: ‘Daarmee dragen we bij aan een innovatie en lossen we een waterkwaliteits­knelpunt op dat zich zonder niet liet oplossen.’

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel