Tekst Jelle van der Meulen Beeld Jasper van de Gein

Volgens Hans van der Wart beïnvloeden drie factoren de Nederlandse waterkwaliteit: resten van geneesmiddelen die water vervuilen, verdroging waardoor zout water oprukt en de bemestings­problematiek van de landbouw

Normec AWS is schakel tussen bedrijfsleven en overheid

Watermetingen zonder zorgen

Normec All Water Services (AWS) ontzorgt bedrijven en overheden in het volledige proces van waterbemonstering en -onderzoek. Als schakel tussen bedrijfsleven en overheden zorgt het bedrijf dat alle partijen tevreden zijn en dat de waterkwaliteit geborgd wordt.

Van water bemonsteren tot het logistieke proces van planning en het uitbrengen van de onderzoeksrapportage: Normec All Water Services (AWS), onderdeel van TIC-bedrijf Normec Group, verzorgt het proces van het meten van waterkwaliteit van begin tot eind. Door te testen, inspecteren, kalibreren en onderzoeken vervult Normec AWS een sleutelrol in het op peil brengen van waterkwaliteit.

Ver-van-mijn-bedshow De waterkwaliteit is in Nederland de afgelopen jaren verbeterd, maar voldoet nog altijd niet aan de Europese normen. De Westerschelde is daar een mooi voorbeeld van, zegt directeur Hans van der Wart. ‘Een aantal jaar geleden kon je erop varen, maar dat was het dan wel: het water bij Antwerpen was zo dood als een pier. Tijdens onze monster­names zien we nu dat de kwaliteit flink omhoog is gegaan. En je ziet er weer mensen vissen vanuit een bootje, dat betekent dat het water weer leeft.’ Grofweg drie grote factoren beïnvloeden de Nederlandse waterkwaliteit: resten van geneesmiddelen die water vervuilen, verdroging waardoor zout water oprukt en de bemestingsproblematiek van de landbouw. Bedrijven en overheden die met water werken hebben een meetplicht om te rapporteren over de waterkwaliteit. Daar komt Normec AWS in beeld. ‘Het waterschap legt bijvoorbeeld een bedrijf op om inzichtelijk te maken wat de effecten van hun activiteiten zijn op de waterkwaliteit,’ schetst Van der Wart. ‘Vervolgens verzorgen wij de uitvoering. Voor de klant is het vaak een ver-van-mijn-bedshow, maar wij kennen het waterlandschap, en de waterschappen en begrijpen de klant. Wij vervullen een centrale rol in de driehoek tussen het bedrijf, het waterschap en onszelf, door iedere partij goed op de hoogte te houden en samen problemen op te lossen.’

Online bemonsteren Ook in de waterwereld beïnvloeden technologie en digitalisering in verregaande mate het werk. Het biedt veel mogelijkheden voor de toekomst, ziet Van der Wart. ‘Normec AWS is intensief betrokken bij digitale ontwikkelingen en innovaties. Online bemonstering over een langere periode leidt bijvoorbeeld tot een meer continu meetproces, terwijl offline meten meer een momentopname is.’ De uitdaging is om de resultaten van de online metingen op hetzelfde kwalitatieve en kwantitatieve meetniveau te krijgen als de geaccrediteerde bemonsteringen en metingen zoals deze nog veel door ons worden uitgevoerd. Wat dit laatste betreft, zal er altijd een onafhankelijke toetsing nodig blijven van de resultaten verkregen via online methodiek, waarbij de laatstgenoemde een belangrijke schakel kan vervullen in het tijdig signaleren van overschrijdingen (bijvoorbeeld vanwege een calamiteit) zodat er adequaat en op tijd opgetreden kan worden. Bij metingen in stromend water leverde online bemonstering al interessante inzichten op. ‘Als iemand ergens een stof loost, glijdt een soort prop de rivier in,’ legt Van der Wart uit. ‘Die dijt vervolgens uit. Als het lang genoeg duurt, zie je 'm helemaal niet meer. Maar het heeft natuurlijk wel de waterkwaliteit beïnvloed. Dus waar en wanneer neem je een monster? Dat maakt voor de resultaten heel veel uit, en kan dus leiden tot betere bemonstering en effectiever waterbeheer.’

Deel dit artikel