Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld Shutterstock

Leidingaanleg

‘Waterschappen beslissen zelf’

Moeten er centrale afspraken komen over het aanleggen van kabels en leidingen en de vergoeding daarvoor? De meningen hierover verschillen. LTO Nederland zou het liefst op centraal niveau met elkaar praten, bijvoorbeeld over wat redelijke prijzen zijn. De Unie van Waterschappen ziet dit niet snel gebeuren. ‘Waterschappen bepalen zelf welke afspraken ze maken over leidingaanleg.’

‘Er gaan steeds meer leidingen en kabels de grond in,’ constateert Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid & Pacht bij LTO Nederland. ‘Dat komt onder meer door de energietransitie: meer elektriciteit, waterstof, warmtenetten, CO₂-opslag, transport van gevaarlijke stoffen.’ ‘De bermen van wegen liggen al behoorlijk vol,’ vult Kees van Rooijen, beleidsadviseur en lid van de LTO-werkgroep Leindingaanleg, aan. ‘Dus wordt er meer gekeken naar het buitengebied. Er zijn voorheen goede afspraken gemaakt met de Gasunie over de aanleg van leidingen en de vergoeding die grondeigenaren daarvoor krijgen. Maar er is behoefte aan meer maatwerk. Begrijpelijk, want de verschillen tussen regio’s zijn groot.’ ‘Daarom hebben we contractvoorwaarden opgesteld,’ vertelt Jansen. ‘Als een waterschap leidingen wil leggen, kunnen partijen samen een tracé bepalen. Vervolgens kunnen ze een zakelijkrecht-overeenkomst sluiten en tarieven afspreken.’

Tarieven en maatwerk Over de tarieven is discussie, weet Jansen. ‘Wij werken met adviestarieven, die passen bij de stappen die ik noemde. Een ander punt is de contractduur. Onze leden willen geen afspraken meer maken voor bijvoorbeeld 100 jaar. Er zijn veel veranderingen, je wilt een volgende generatie ook de kans geven om zelf beslissingen te nemen.’ ‘Als stakeholders goed met elkaar praten en onderling tot een oplossing komen, werkt dat efficiënt en vermijd je hoge administratieve lasten,’ zegt Van Rooijen. ‘Laat een waterschap zich melden bij het betrokken LTO-afdelingsbestuur en vervolgens gezamenlijk een agenda opstellen voor de samenwerking bij de aanleg van de leiding.’ ‘Op centraal niveau moet je ook met elkaar praten, bijvoorbeeld over wat redelijke prijzen zijn om een adviseur in te schakelen,’ zegt Jansen. ‘We zijn bezig om daarvoor een platform op te richten.’ Volgens Toine Poppelaars, dijkgraaf van waterschap Scheldestromen en lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen is dat lastig. Poppelaars: ‘Waterschappen bepalen zelf welke afspraken ze maken over leidingaanleg. Over de tarieven voor grondeigenaren is al jaren verschil van inzicht.’  ‘Het ene gebied is anders dan het andere en het beleid van waterschappen verschilt dan ook,’ aldus Poppelaars. De Unie van Waterschappen kan daar volgens hem geen rol bij spelen. ‘De Unie adviseert alleen en kan bijvoorbeeld contracten nalezen. Maar de waterschappen beslissen en besluiten zelf.’

Er gaan steeds meer kabels en leidingen de grond in, vooral in het buitengebied

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel