Zoet water voor ons allemaal

We hebben allemaal zoet water nodig. Maar door veranderingen in het klimaat is dat water niet alti jd beschikbaar. Natuurgebieden vallen droog, oogsten mislukken en door verzilting worden boeren en tuinders beperkt in de keuze van gewassen.

Als belangenbehartiger werkt LTO Noord samen met waterschappen aan diverse projecten. Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer delen we kennis en ervaring van ondernemers met watervraagstukken, zodat andere ondernemers zelf aan de slag kunnen gaan. Dankzij het project Boeren Meten Water hebben boeren en tuinders inzicht in de beschikbaarheid en kwaliteit van water in de bodem, zodat ze op tijd kunnen inspelen op veranderingen. Op Texel en in Oost-Nederland zijn we projecten gestart om in de winter zoet water in de bodem op te slaan, zodat er in de zomer voldoende beschikbaar is. En in Noord-Nederland gaan we met het project Zoet op Zout verzilting tegen.

Dat doen we allemaal voor jou, voor onze leden, voor de volgende generatie en voor de samenleving. Voldoende zoet water is namelijk belangrijk voor ons allemaal.

image

Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.