Column Sigrid Kaag

Perspectief voor iedereen

De Blue Deal-partnerschappen zijn gestart in 9 landen! In de Blue Deal werken de waterschappen en de rijksoverheid samen aan een flinke ambitie: in de periode tot 2030 willen we 20 miljoen mensen wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water.

Het is heel goed dat we op deze manier samen kunnen bijdragen aan waterzekerheid in ontwikkelingslanden. Schoon, voldoende en veilig water is onontbeerlijk voor ontwikkeling. Afvalwater in Mali is een goed voorbeeld. Ongezuiverd afvalwater vervuilt daar de waterbronnen van veel mensen benedenstrooms. Via de Blue Deal wordt dat aangepakt, en dragen we niet alleen bij aan waterzekerheid, maar ook aan de kwaliteit van de leefomgeving, aan schonere productie en aan gezondheid en welzijn van de bevolking.

Het belang van de Blue Deal reikt verder dan water alleen. Ontwikkeling vereist ook transparante instituties, die doen wat burgers van ze verwachten en besluiten nemen die de belangen van allen dienen. De Nederlandse waterschappen hanteren zo’n bestuursmodel, en worden daar in het buitenland om geroemd. De Blue Deal kan daarom ook helpen instituties in ontwikkelingslanden te versterken.

Via de Blue Deal investeren we in perspectief voor iedereen, juist ook de meest achtergestelden. Conform het motto van de Verenigde Naties willen we niemand achterlaten: Leave no one behind. We dragen bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, een set samenhangende doelen voor internationale duurzame ontwikkeling.

Met de SDG’s hebben we voor het eerst een universele agenda voor internationale samenwerking. Daarom heb ik de SDG’s tot de leidraad van het Nederlandse beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gemaakt. Voor water is het doel om in 2030 toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen te verzekeren. Het kabinet wil in het bijzonder ook bijdragen aan het behalen van dit doel; onze uitgebreide ervaring met waterbeheer maakt Nederland een belangrijke partner voor waterbeheerders in ontwikkelingslanden.

De ervaring van de waterschappen met het organiseren van waterbeheer in samenwerking met belanghebbenden, met het baggeren van watergangen, met de monitoring van de veiligheid van dijken, met afvalwaterzuivering en met andere aspecten van waterbeheer is voor ontwikkelingslanden van enorme waarde. Het is fantastisch dat de waterschappen bereid zijn deze kennis en ervaring te delen.

Ik zie uit naar de eerste resultaten van deze unieke samenwerking tussen de waterschappen en de rijksoverheid!


Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel

}