Tekst Jane Alblas Beeld Hollandse Hoogte

Prinsjesdag 2020

Waterschappen willen groen de crisis uit

Op de anders-dan-anders Prinsjesdag van 2020 stond de Miljoenennota in het teken van investeren in plaats van bezuinigen om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. De waterschappen zijn positief over de toekomstgerichte crisisaanpak van het kabinet en geven aan jaarlijks 1,7 miljard euro te investeren in projecten voor sterkere dijken, schoon en voldoende water.

‘In de strijd tegen klimaatverandering wordt door de waterschappen flink geïnvesteerd’

‘In de vorige crisis is het kabinet vooral gaan bezuinigen en nu kiest het om te gaan investeren. Daar doen de waterschappen graag aan mee,’ reageert Meindert Smallenbroek, algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. ‘Hiermee geven we een impuls aan de waterbouw in Nederland en dragen we eraan bij om groen uit deze crisis te komen.’ Extra geld Op de warmste Prinsjesdag ooit was naast de coronacrisis, de klimaatcrisis ook letterlijk voelbaar. In de troonrede werden de ambities van het rijk verwoord om te blijven investeren in de energietransitie en de circulaire economie. Daarbij liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten 200 miljoen euro extra te reserveren voor klimaatadaptatie en de droogte-aanpak. ‘Het is belangrijk dat we in de aanpak als één overheid de uitvoering van klimaatbestendige projecten versnellen en dat we water een bepalende factor laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland,’ aldus Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen in een reactie.

Emissieloze waterbouw In de strijd tegen klimaatverandering wordt door de waterschappen zelf ook flink geïnvesteerd, waarbij zij het gebruik van elektrisch materieel door aannemers aanjagen. Hiermee geven de waterschappen een impuls aan de verduurzaming van de grond, weg en- waterbouwsector, brengen ze de stikstofdepositie van hun projecten verder terug en verminderen zij de uitstoot van CO2. Daarnaast wordt bij deze projecten gekeken naar de mogelijkheden voor natuurherstel en zijn de waterschappen in het kader van de uitvoering van het Klimaatakkoord op weg naar energieneutraliteit. De waterschappen ondervinden in hun dagelijks werk de gevolgen van het veranderende klimaat. Daarom maken ze duurzame keuzes. De inzet van elektrisch materieel bij hnu projecten is hier een voorbeeld van. Ze werken hiervoor nauw samen met marktpartijen, het rijk, provincies en gemeenten. De waterschappen hebben veel vertrouwen in de innovatiekracht van de watersector. Dit neemt echter niet weg dat de weg naar een energieneutrale, stikstofvrije en circulaire waterbouw een lange is. Door zich op te stellen als innovatieve opdrachtgevers kunnen ze de transitie versnellen. In de tussentijd vragen ze het rijk extra stikstofruimte te creëren door bijvoorbeeld de aanleg van extra natuurgebieden.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel