Beeld Dimitry de Bruin

Omgaan met schade door wateroverlast

Het veranderende klimaat zorgt voor extremer weer. De buien die we pas voor 2050 verwachtten, zijn bijvoorbeeld al in 2016 gevallen, en niet zonder gevolgen. Veel agrarische bedrijven lijden schade door hoosbuien en ook particuliere huizenbezitters ondervinden problemen. In hoeverre zijn waterschappen aansprakelijk?

WATEROVERLAST IS ONVERMIJDELIJK

Doordat we steeds vaker met weersextremen te maken krijgen, zijn wateroverlast en schade door hoosbuien niet te voorkomen. Zomers valt in korte tijd soms wel 70 tot 80 mm neerslag, meer dan normaal in een maand. Onze riolering en het watersysteem kunnen dit niet aan, ook al voldoen deze aan de richtlijnen en normen.

EEN GOED WERKEND WATERSYSTEEM

Door slim om te gaan met peilbeheer kunnen waterschappen wateroverlast beperken. De provincie stelt in overleg regionale gebiedsnormen voor wateroverlast vast. Een waterschap moet ervoor zorgen dat de regionale watersystemen in het gebied aan deze normen voldoen.

HELLENDE GEBIEDEN EN BEEKDALEN

In hellende gebieden en beekdalen zijn de waterstanden minder goed beheersbaar. Soms is er dan toch voor gekozen om een provinciale gebiedsnorm af te spreken. In dat geval moeten waterschappen zorgen dat ze daar aan de afgesproken normering voor wateroverlast voldoen.

AANTOONBARE NALATIGHEID

Waterschappen zijn alleen aansprakelijk voor schade bij water­overlast als zij hun taken niet voldoende hebben uitgevoerd. Als ze aan de provinciale gebiedsnormen voldoen, is daarvan geen sprake.

VERZEKEREN TEGEN SCHADE

Schade door wateroverlast aan huizen en gebouwen wordt gedekt door de opstalverzekering. Agrariërs kunnen zich via een brede weersverzekering verzekeren tegen schade door natuur- en klimaatverschijnselen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO en de verzekeraars buigen zich momenteel over een aanvullende regeling om agrariërs tegemoet te komen. Waterschappen kunnen agrariërs en particulieren helpen een goede beslissing te maken over wel of niet verzekeren.

KANS OP WATEROVERLAST

Niet vaker dan eens in de: 10 jaar GRASLAND 25 jaar AKKERBOUW 50 jaar KAPITAAL INTENSIEVE TEELT 100 jaar GEBOUWD GEBIED

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel